Ölümler, 1 Ocak’tan itibaren internet ortamında kaydedilecek

Sağlık Bakanlığı, ölüm istatistiklerinin eksiksiz, hızlı ve daha kaliteli şekilde derlenmesi için önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirtti. Bakanlığın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu ile ortaklaşa yürüttüğü 'Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS)' çalışması tamamlandı. Ölen kişilere ait bilgiler ÖBS yazılım programı sayesinde 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren www.obs.gov.tr adresine kaydedilecek.

Türkiye'de ölümle ilgili iş ve işlemler, 'Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik' çerçevesinde ilgili kurumlarca yürütülüyor. Yönetmeliğe istinaden düzenlenen ölüm belgesi (gömme izin belgesi) ve diğer belgeler manuel olarak dolduruluyor, daha sonra istatistikî değerlendirme için elektronik ortama aktarılıyor. Ölüm istatistiklerinin eksiksiz, hızlı ve daha kaliteli şekilde derlenmesi için Sağlık Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu ile Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) çalışmasını yürüttü. Veri alışverişi sağlayabilen, genişlemeye müsait, tek veri tabanında ve kurumsal hiyerarşik yapıda yönetilebilen yazılıma ihtiyaç duyulması üzerine başlatılan çalışma ile ölen kişilere ait bilgilerin elektronik ortama aktarılması sağlanacak. Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) yazılım programı www.obs.gov.tr adresinde hizmete sunuldu. Sistem, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ülke genelinde kullanılmaya başlanacak.

Yönetmelikte belirtilen tüm taraflar (belediyeler, sağlık kurum ve kuruluşları vb.) halk sağlığı müdürlüklerinden alacakları kullanıcı adı ve şifresi ile kendilerine tanımlanan yetki çerçevesinde ÖBS'yi kullanabilecek. İllerde ÖBS'nin işleyişinden halk sağlığı müdürü sorumlu olacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK

Ölüm, sağlık kurumlarında gerçekleşmiş ise ölümle ilgili bilgiler, bu kurumdaki görevli hekim tarafından ÖBS'ye kaydedilir. Ölen kişi için düzenlenen ölüm belgesinin üç nüsha halinde çıktısı sistemden alınır ve imzalanır, iki nüshası ölenin yakınlarına verilir, bir nüsha Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderilir.

Ölüm, sağlık kurumları dışında gerçekleşmiş ise ölüm belgesi düzenleme ile ilgili işlemler belediye hekiminin asli görevi olduğundan (belediyenin bu kapsamda sözleşme ile hizmet aldığı hekimler belediye hekimi sayılır) birinci maddede belirtildiği şekilde bu görev yerine getirilir. Bu görev, belediye tarafından karşılanamıyor ise mesai saatleri içerisinde ölüm belgesi düzenleme ile ilgili işlemler; öncelikle toplum sağlığı merkezi hekimi, yoksa aile hekimi tarafından yapılır.

Her ilde vatandaşların sağlık kurumu dışındaki ölüm olaylarını bildirecekleri bir telefon numarası belirlenmeli, vatandaşlara ve bütün yöneticilere (muhtarlar dahil) duyurulmalı. Bu telefon numarası 7 gün 24 saat esasıyla ulaşılabilir olmalı. ÖBS, cenazenin nakline ilişkin belgelerin (yol izni belgesi, geçiş izni belgesi) düzenlenmesine de uygun olup, ihtiyaç varsa bunun için de çıktı alınacak.

Uygulamada her türlü kişisel bilgilerin gizliliği esas olacak. Bu kapsamda, sisteme giriş yapacak olan kişiler, kaydı bulunan kişi bilgilerinin amaç dışı kullanımını engelleyecek tedbirleri almak, kişisel haklara ve mahremiyete riayet etmekle yükümlü. Ölüm belgeleri hekim tarafından doldurulacak. Düzenlenen bütün ölüm belgelerinin birer sureti, dolduran tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderilecek.